UDZIAŁ W KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH KONFERENCJACH

Wybrane konferencje (od 2014 roku)

1. 20 listopada 2018 V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biznes w kulturze – kultura w biznesie”
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach:

Referaty: Nowe media w promocji instytucji kultury. Perspektywa polsko-słowacka, Nowe trendy w systemie komunikacji instytucji kultury. Perspektywa polsko-słowacka

2. 8 listopada 2018 – prowadzenie seminarium dla doktorantów „Media vyskum s využitím nových technológií – poľská perspektíva” (UKF, Nitra)

3. 6-7 listopada 2018 International Scientific Conference Marketing Identity 2018, Smolenice, Słowacja
Referat (współautorstwo z dr hab. Lucią Spalovą): Migracia a vyroky politikov s nou spojene ako namet pre karikaturu v krajinach V4

4. 5TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Contemporary problems of management and marketing in the institutions of culture 25-26.10.2018
Referat: Nowe media w promocji teatrów na Słowacji na przykładzie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Nitrze

5. 5th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE NEW TRENDS IN MANAGEMENT AND PRODUCTION ENGINEERING – REGIONAL, CROSS-BORDER AND GLOBAL PERSPECTIVES 7-8.06.2018 Brenna (organizatorzy: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, University of Žilina, Department of Management Theories (Slovakia), VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics (Czech Republic).

Tytuł referatu: Sustainability reporting practices of media companies – the case of Europe (współautorstwo: dr Justyna Berniak-Woźny, dr Magdalena Wójcik-Jurkiewicz)

6. IV Ogólnopolska Konferencja z udziałem gości zagranicznych „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pt. „Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem” (organizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Zespół Pieśni i Tańca Silesianie) 9.11.2017

Tytuł referatu: Zarządzanie relacjami instytucji kultury z podmiotami otoczenia na przykładzie teatrów

7. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i marketingu w instytucjach kultury” w Cieszynie i Czeskim Cieszynie 26-27.10.2017 r.
Tytuł referatu: Wykorzystanie grywalizacji w działaniach marketingowych instytucji kultury

8. Międzynarodowa Konferencja Media-Kultura-Biznes. Pomorze 2017 (organizowana przez Uniwersytet Gdański) 12-13.10.2017 r. , Tytuł referatu: Zarządzanie komunikacją instytucji kultury w mediach społecznościowych, Prowadzenie sekcji: „Media w kulturze i życiu społecznym”

9. Konferencja Naukowa „Media w rodzinie w perspektywie społeczno-pastoralnej” (Organizatorzy: Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego) 11.05.2017

Tytuł referatu: „Wpływ przekazów reklamowych na postrzeganie rodziny przez dzieci i młodzież”.

10. Konferencja Jubileuszowa z okazji 10 lat Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej (25-26.04.2017), Tytuł referatu: „Komunikowanie (się) ludzi młodych we współczesnym świecie

11. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Religia i kultura w cyfrowych mediach” (organizatorzy: Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), 1.12. 2016

Tytuł referatu: „Analýza prítomnosti a aktivity verejných divadiel v priestore sociálnych médií (j.słowacki)

12. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Religia i kultura w cyfrowych mediach” (organizatorzy: Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), 1.12. 2016

Tytuł referatu:: „Nové technológie a gamifikace v poľskej kultúre (j.słowacki)

13. III Ogólnopolska Konferencja „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” (organizator Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Tytuł referatu: „Grywalizacja w instytucjach kultury

14. Megatrends and Media 2014: Communication Fields in Media Space. Smolenice 15-16.04.2014 (organizers: Faculty of Mass Media Communication, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia

Presentation title: „Promotion of Polish theatres in the social media

Megatrends and Media 2014: Communication Fields in Media Space. Smolenice 15-16.04.2014 (organizatorzy: Faculty of Mass Media Communication, Uniwersytet Cyryla i Metodego w Trnavie, Słowacja)

Tytuł referatu: „Promotion of Polish theatres in the social media

15. National Conference “Bridges instead of Walls – Challenges and Opportunities for Interpersonal Communication”, 9.05.2014, Warsaw (organizer: Maria Curie-Skłodowska College in Warsaw

Presentation title: “Communication in Cultural Institutions

Ogólnopolska Konferencja „Mosty zamiast murów – wyzwania i szanse dla komunikacji interpersonalnej” 9.05.2014 Warszawa (organizator: Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej-Curie)

Tytuł referatu: „Komunikacja w instytucji kultury

16. National Scientific Conference „Media and the End of Humanity” 10.05.2014 (organizer: Silesian University of Technology in Gliwice, Faculty of Organization and Management)

Presentation title: “Modern Homo Irreitus – Individualist Trapped in the Network
or a Man Capable of Dialogue?

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Media a koniec człowieka” 10.05.2014 (organizator: Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania)

Tytuł referatu: „Współczesny homo irretitus – indywidualista zamknięty w sieci
czy człowiek zdolny do dialogu?

17. International Scientific Conference “Between the Activities of Social and Media Organization. Modern Communication and Integration Strategies”, 19.05.2014 – online conference (organizers: Maria Curie-Skłodowska College in Warsaw Higher School of Administration in Bielsko-Biała, Zzz – Austria)

Presentation title: “Social Media and Their Influence on Culture Promotion

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pomiędzy działaniami organizacji społecznej a medialnej. Współczesne strategie komunikacyjne i integracyjne” 19. 05. 2014 – konferencja online (organizatorzy: Uczelnia Warszawska im. M. Skłodowskiej Curie, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, Zzz — Austria)

Tytuł referatu: „Social media i ich wpływ na promowanie kultury

18. National Conference “Educational Horizons”, 22.05.2014 (organizer: Pedagogical University of Cracow)

Presentation title: „Public Relations for Schools
Invitation of the Conference Organization Committee

Ogólnopolska Konferencja „Horyzonty edukacyjne” 22. 05. 2014 (organizator: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)

Tytuł referatu: „Public relations szkół

Zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Konferencji

19. National Scientific Conference “The Social History of Media – Phenomena, Problems, Challenges”, 29-30.05.2014, Sosnowiec, (organizers: Polish Communication Association, Foundation Humanitas)

Presentation title: “Theater in the Social Media Space in the Silesian region

Session moderator: “Media in Poland after 1989” and “Evolution of Media during Convergence”.

Konferencja Naukowa „Społeczna historia mediów – zjawiska, problemy, wyzwania badawcze” 29-30.05.2014, Sosnowiec (organizatorzy: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Fundacja Humanitas)

Tytuł referatu: „Teatr w przestrzeni mediów społecznościowych w województwie
śląskim” Prowadzenie sesji: „Media w Polsce po 1989 roku” oraz „Ewolucja mediów w czasie konwergencji”.

20. Scientific Conference “Threats to Contemporary World. Pedagogical reflections”. 12.06.2014, Wodzisław Śl. (organizers: University of Humanities and Economics in Łódź, Faculty in Wodzisław Śląski of the University of Humanities and Economics in Łódź)

Presentation title: “Education in the Internet – Hopes and Dangers” Invitation of the Conference Organization Committee

Konferencja Naukowa „Zagrożenia współczesnego świata. Refleksje pedagogiczne.” 12.06.2014, Wodzisław Śl. (Organizatorzy: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi)

Tytuł referatu: „Edukacja w sieci – nadzieje i zagrożenia” Zaproszenie Komitetu Organizacyjnego Konferencji

21. II National Scientific Conference “Problems with media convergence in Poland”, 25-26.06.2014, Cracow (organizers: Institute of Journalism and Social Communication, Humanitas University in Sosnowiec, International Center for Media and Social Communication Studies, Humanitas Foundation, Jesuit University Ignatianum in Krakow)

Presentation title: “Polish Cultural Institutions in the Social Media Space

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Problemy konwergencji mediów w Polsce” 25-26.06.2014, Kraków (organizatorzy: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Międzynarodowe Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną, Fundacja „Humanitas”, Akademia Ignatianum w Krakowie)

Tytuł referatu: „Polskie instytucje kultury w przestrzeni mediów społecznościowych

22. II National Scientific Conference “Standing Comedy – a Serious Business?”, 3-4.10.2014 Bielsko-Biała (organizers: University of Silesia in Katowice, University of Bielsko-Biała)

Presentation title: “Polish Standing Comedy in the Social Media Space

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kabaret – poważna sprawa?” 3-4.10.2014 Bielsko-Biała (organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)

Tytuł referatu: „Polskie kabarety w przestrzeni mediów społecznościowych

23. International scientific conference “Marketing Identity 2014”, November 2014, Smolenice, Slovakia
Section: Innovation in Media

Presentation title: “New media in promotion of Polish theatres and theatre projects – on the example of the Gliwicki Teatr Muzyczny

24. II Ogólnopolska Konferencja “Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pod tytułem “Jednostki państwowe i samorządowe w finansowaniu kultury” (organizator Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Zespół Pieśni I Tańca Silesianie) 6.11.2015 r. Katowice

Tytuł referatu: „Zarządzanie komunikacją instytucji kultury w mediach społecznościowych na przykładzie teatrów

2nd National Conference “Business in Culture — Culture in Business” titled: “State and Local Government Units and Culture Financing” (organizers: University of Economics in Katowice together with Song and Dance Ensemble “Silesianie”) 6 November 2015, Katowice

Lecture title: “Management of communication of culture institution in social media on the example of theaters

25. Międzynarodowa Konferencja Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2015, zorganizowana przez Uniwersytet Gdański 8-9.10.2015 r.

Tytuł referatu: Zarządzanie obecnością teatru w przestrzeni sieci (na przykładzie teatrów publicznych w województwie śląskim)

International Conference Media-Business-Culture. Pomerania 2015, organized by the University of Gdańsk, 8-9 October 2015

Lecture title: “Management of theater’s presence in the Internet (on the example of public theaters in the Silesian voivodship)

26. International Scientific Conference „Digital Life”, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 10-11.11.2015
Presentation title: Gamification in Social Media – Based CSR Communication

27. International Scientific Conference „Digital Life”, University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 10-11.11.2015
Presentation title: Game Mechanisms in Marketing Activities of Theatres

28. Ogólnopolska Konferencja ICTECH 2015 „Informatyka i przemysły kreatywne. Cyfrowy Śląsk”, zorganizowana przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18.11.2015

Tytuł referatu: Cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

National Conference ICTECH 2015 “Informatics and Creative Industries. Digital Silesia”, organized by the Institute of Innovative Technologies EMAG together with the University of Economics in Katowice, 18 November 2015
Lecture title: “Digitalization of cultural heritage

29. VI Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców „Grywalizacja czyli o zmianach w komunikacji społecznej”, organizowana przez Uniwersytet Warszawski 19.11.2015 r.

Tytuł referatu: „Grać na scenie czy grać z widzami w doradź-skomentuj-zagłosuj, czyli o grywalizacji w teatrze

6th National Methodological Conference of Media Experts “Gamification or Changes in Social Communication”, organized by the University of Warsaw, 19 November 2015

Lecture title: To perform on the stage or to play with audience in advise-comment-vote? Gamification in theater

30. International Scientific Conference (KO)MEDIA, Constantine the Philosopher University in Nitra 24-25.11.2015
Presentation title: Strategies of Polish cultural institutions in social media

• participation in scientific conferences

31. I National Scientific Conference “The Research Areas in Artistic Education”, Higher School of Administration in Bielsko-Biała, 14-15.03.2007

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obszary badań naukowych w edukacji artystycznej”, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 14-15.03.2007

32. II National Scientific Conference “The Research Areas in Artistic Education”, Higher School of Administration in Bielsko-Biała, 22.10.2008

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obszary badań naukowych w edukacji artystycznej”, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 22.10.2008

33. International Scientific Conference “The Actual Threats to Multi-Culture-Related Values”, Residence of the President of the Republic of Poland in Wisła (organizers: the Chancellery of the President of Poland, Higher School of Administration in Bielsko-Biała), 8-9.05. 2009

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktualne zagrożenia dla wartości związanych z wielokulturowością”, Rezydencja Prezydenta RP w Wiśle (organizatorzy: Kancelaria Prezydenta RP oraz Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej), 8-9.05. 2009

34. III National Scientific Conference “The Research Areas in Artistic Education”, Higher School of Administration in Bielsko-Biała, 8-9.03.2010

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Badania naukowe nad edukacją artystyczną”, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 8-9.03.2010

35. Scientific Conference “Socio-Cultural Areas of Adult Learning”,14-15.05.2011, (organized by the Academic Andragogical Association, the Higher School of Administration in Bielsko-Biała and University of Silesia in Katowice)

Konferencja Naukowa „Społeczno-kulturowe przestrzenie uczenia się ludzi dorosłych”, 14-15.05.2011, (organizowana przez Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, Wyższą Szkołę Administracji w Bielsku-Białej oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach)

36. II International Ecumenical-Legal Conference “Sovereign Family – Around the Idea of The Charter of the Rights of the Family on Its 30th Anniversary”, 18-19.04.2013, Brenna (organizers: University of Silesia in Katowice, University of Presov in Presov)

II Międzynarodowa Konferencja Ekumeniczno-Prawna „Rodzina suwerenna – wokół idei Karty Praw Rodziny w 30-lecie jej ogłoszenia”, 18-19.04.2013, Brenna (organizatorzy: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet Preszowski w Preszowie)

37. International Scientific Conference “(Co)media”, University of Economics in Katowice, 18-20.09.2013
Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Ko)media, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 18-20.09.2013

 

Udział w konferencjach i szkoleniach prowadzonych przez ekspertów bolońskich:

38. Conference name: „National Qualifications Framework. Constructing Programs Based on Learning Outcomes” Conference location and time: Warsaw University of Tourism, Food and Hospitality, 14.06. 2010

Nazwa konferencji: „Krajowe Ramy Kwalifikacji. Budowa programów studiów na bazie efektów kształcenia” Miejsce i czas konferencji: Wyższa Szkoła Hotelarstwa w Warszawie, 14.06. 2010

39. Conference name: „National Qualifications Framework for Polish Higher Education”. Conference location and time: Conference under the patronage of the Ministry of Science and Higher Education, University of Silesia in Katowice 18.10.2010

Nazwa konferencji: „Krajowe Ramy Kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego”. Miejsce i czas konferencji: Konferencja pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Śląski 18.10.2010

40. Conference name: “Internal Education Quality Assurance Systems” Conference location and time: Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza, 30.06.2011

Nazwa konferencji: „Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia” Miejsce i czas konferencji: Bielska Wyższa Szkołą im. J. Tyszkiewicza, 30.06.2011

41. Conference name: “The Role of a University Resulting from the Present Legal Regulations for National Qualifications Framework for Higher Education and Education Quality Assurance Systems” Conference location and time: Higher School of Administration in Bielsko-Biała, 14.12.2011

Nazwa konferencji: „Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego i systemów zapewniania jakości kształcenia” Miejsce i czas konferencji: Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 14.12.2011

42. Participation in the training (financed by the European Social Fund) “Aqcuiring non-budgetary means for research work and staff mobility” Conference location and time: Humanitas University in Sosnowiec, 18.06.2013

Udział w szkoleniu (finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego) „Pozyskiwanie środków pozabudżetowych na prace badawcze i mobilność naukowców” Miejsce i czas konferencji: Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu, 18.06.2013

 

UDZIAŁ W KOMITETACH NAUKOWYCH

1. Członkini Rady Naukowej V Ogólnopolskiej Konferencji „Biznes w kulturze – kultura w biznesie”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 20.11.2018

2. Member of the Scientific Board of the Scientific Conference “Faces of Communication – Modern Communication and Integration Strategies”, 6-7.11.2007, Katowice (organizers: Poznan School of Social Sciences (WSUS) in Katowice, the Higher School of Administration (WSA) in Bielsko-Biała
Członek Rady Naukowej Konferencji Naukowej „Oblicza komunikacji – Współczesne strategie komunikacyjne i integracyjne” 6-7.11.2007, Katowice (organizatorzy: WSUS w Katowicach, WSA w Bielsku-Białej)

3. Member of the Scientific Committee of the Training Conference “Promotion and creating schools’ image during the demographic low”, 5.03.2014 (organizers: Education and Higher Education Development Foundation, Practical Education Academy „Meritum”)

Członek Komitetu Naukowego Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Promocja i budowanie wizerunku szkoły w warunkach niżu demograficznego” 5.03.2014 (organizatorzy: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Edukacji Praktycznej „Meritum”)

4. Member of the Scientific Committee of the National Conference “Bridges instead of Walls – Challenges and Opportunities for Interpersonal Communication”, 9.05.2014, Warsaw (organizer: Maria Curie-Skłodowska College in Warsaw)

Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji „Mosty zamiast murów – wyzwania i szanse dla komunikacji interpersonalnej” 9.05.2014, Warszawa (organizator: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej – Curie)

5. Member of the Scientific Committee of the National Scientific Conference “The Social History of Media – Phenomena, Problems, Challenges”, 29-30.05.2014, Sosnowiec, (organizers: Polish Communication Association, Humanitas Foundation)

Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Społeczna historia mediów – zjawiska, problemy, wyzwania badawcze” 29-30.05.2014, Sosnowiec (organizatorzy: Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Fundacja Humanitas)

6. Member of the Scientific Committee of the II National Scientific Conference “Problems with media convergence in Poland”, 25-26.06.2014 (organizers: Institute of Journalism and Social Communication, Humanitas University in Sosnowiec, International Center for Media and Social Communication Studies, Humanitas Foundation, Jesuit University Ignatianum in Krakow)

Członek Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy konwergencji mediów w Polsce” 25-26.06.2014, Kraków (organizatorzy: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Międzynarodowe Centrum Badań nad Mediami i Komunikacją Społeczną, Fundacja „Humanitas”, Akademia Ignatianum w Krakowie)

7. Member of the Scientific Board of the Scientific Conference
Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji naukowej (KO)MEDIA 2015, organizowanej przez Katedrę Masmedialnej Komunikacji i Reklamy (Uniwersytet w Nitrze)

8. Zaproszenie do wygłoszenia wykładu na temat edukacji w sieci na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Zagrożenia współczesnego świata. Refleksje pedagogiczne” organizowanej przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi 12 czerwca 2014 roku

Invitation to deliver lecture on education in the Internet at the National Scientific Conference „Threats to the Modern World. Pedagogical Reflections” organized by University of Humanities and Economy in Łodz on 12 June 2014.

9. Zaproszenie do wygłoszenia wykładu na temat roli public relations we współczesnych szkołach na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Horyzonty edukacyjne” organizowanej przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie 22.05.2014 roku

Invitation to deliver a lecture on the role of public relations in contemporary schools at the National Scientific Conference “Educational Horizons” organized by Pedagogical University of Cracow on 22 May 2014.

10. Zaproszenie do wygłoszenia wykładu w części plenarnej obrad na Międzynarodowej Konferencji naukowej (KO)MEDIA 2015, organizowanej przez Katedrę Masmedialnej Komunikacji i Reklamy (Uniwersytet w Nitrze)
Invitation to deliver a lecture in the plenary part of the International Scientific Conference (KO)MEDIA 2015 organized by the Department of Mass Media Communication and Advertising (Constantine the Philosopher University in Nitra)

11. Zaproszenie do wygłoszenia wykładu „Zagrożenie wykluczeniem z kultury a media lokalne” w części plenarnej obrad na Konferencji Wyszehradzkiej „Rola mediów lokalnych w budowaniu demokracji i wolności grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu

Invitation to deliver a lecture “Risk of culture exclusion vs. local media” in the plenary part of the International Conference The role of local media in building democracy and freedom of social exclusion group 26th of January 2016

12. Członek Komitetu Naukowego IV Ogólnopolskiej Konferencji z udziałem gości zagranicznych „Biznes w kulturze – kultura w biznesie” pt. „Kierunki rozwoju relacji jednostek kultury z otoczeniem” (organizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Zespół Pieśni i Tańca Silesianie) 9.11.2017

 

UDZIAŁ W KOMITETACH ORGANIZACYJNYCH KONFERENCJI:

1. Member of the Organization Committee of the Interdisciplinary Scientific Conference “All about Table Manners”, 18.03.2010 (organizer: Higher School of Administration in Bielsko-Biała)

2. Member of the Organization Committee of the Conference „New Challenges of Massmedia and Marketing Communication”, 19.11.2010, Nitra (Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, Department of Mass Media Communication and Advertising Studies)

3. Member of the Organization Committee of the Conference “Guerilla Marketing and Its Forms”, 03.12.2010, Nitra (Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Arts, Department of Mass Media Communication and Advertising Studies)

4. Member of the Organization Committee of the Scientific Conference “Death in Culture” 26.01.2012 (Higher School of Administration in Bielsko-Biała, University of Presov in Presov, Polish Philosophical Society, Beskid Institute Sciences on Man)

5. Member of the Organization Commitee of the Scientific Conference “The Role of Family in Care for the Chronically Ill”, 7-8.12.2012 (organizers: Higher School of Administration in Bielsko-Biała, University of Silesia in Katowice)

6. Member of the Organization Committee of the International Conference “Between the Activities of Social and Media Organization. Modern Communication and Integration Strategies”, 19. 05. 2014 – online conference (organizers: Maria Curie-Skłodowska College in Warsaw Higher School of Administration in Bielsko-Biała, Zzz – Austria)

7. Member of the Organization Committee of the International Conference (organizers: Department of Mass Communication and Advertising Faculty of Philosophy, University of Constantine the Philosopher, University of Economics in Katowice, University of Finance and Administration in Prague and the Academy of European media, marketing and management)

IX. International Scientific Conference “(CO) MEDIA, (CO)ntexts of Digital Communication 25-26.11.2014 Constantine the Philosopher University, Nitra

8. Member of the Organization Committee of the National Scientific and Training Conference “Systems for Ensuring Quality of Education in Higher Education in the Light of External Accreditation Requirements”, Education and Higher Education Development Foundation, Practical Education Academy „Meritum”, 27.11.2014 (Warsaw, Hotel Gromada Airport)

9. Member of the Organization Committee of the National Scientific and Training Conference “How to Build Modern Image of Scholl and Obtain Funds for Education Units? The Main Challenges of Times rather than Demographic Low”, Education and Higher Education Development Foundation, Collegium Civitas in Warsaw, 16.04. 2015 (Warsaw, Collegium Civitas)

10. Member of the Organization Committee of the Conference „ICTECH 2015. Information technology and creative industries. Digital Silesia” 2015

11. Członek Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Media w ekonomii – ekonomia w mediach” (organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), 21.10.2016

12. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Religia i kultura w cyfrowych mediach” (organizatorzy: Akademia Ignatianum w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), 1.12. 2016