Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie

Katarzyna Walotek-Ściańska

Komunikowanie się ludzi młodych we współczesnym świecie

Opis książki:

Polecane w:
Political Preferences 8/2014 Zobacz. s. 171-174

ZAMIAST WPROWADZENIA:

„Zaprezentowane w monografii teksty są bardzo różnorodne. Artykuły skupiają doświadczenia autorów, przytaczają wyniki obserwacji, badań i analiz oraz poglądy wobec sposobów komunikowania, w różnych kontekstach, m.in. w perspektywie medioznawczej, socjologicznej kulturoznawczej, pedagogicznej.”

Oddajemy do rąk czytelników tom poświęcony w całości problematyce komunikowania ludzi młodych we współczesnym świecie. Celem niniejszej publikacji jest próba odpowiedzi na pytania skoncentrowane wokół determinantów, modeli oraz zmian dokonujących się we współczesnej komunikacji ludzi młodych: Jaki jest obraz młodych ludzi żyjących we współczesnym świecie, jaki jest obraz medialny młodego człowieka? Czy wyznawaną przez niego filozofią jest konsumpcjonizm? Czy posługuje się językiem skrótów? Czy swoją wartość mierzy ilością znajomych na portalach społecznościowych? Czy pozostaje we władaniu komunikatów reklamowych? Jak pojmuje sferę sacrum?

W publikacji zaprezentowane zostały teksty o dużej różnorodności. Uwzględniają różne punkty widzenia. Powstały z różnych odniesień światopoglądowych. Teksty skupiają wyniki obserwacji, badań i analiz oraz refleksje nad komunikowaniem w interdyscyplinarnym ujęciu, m.in. w perspektywie medioznawczej, socjologicznej, kulturoznawczej oraz pedagogicznej.

Nie jest przypadkiem, że – w kontekście tej właśnie tematyki – wielką część zajęły kwestie komunikacji zapośredniczonej oraz komunikowania się w przestrzeni Internetu – medium, wszechobecnego i wszechogarniającego we współczesnej przestrzeni. Autorzy podjęli kwestie języka Internetu, komunikacyjnych aspekty funkcjonowania portali społecznościowych. Jednakże wielkim skrótem i uproszczeniem byłoby sprowadzanie kwestii młodości – i charakterystycznych jej determinantów – do obecności w sieci. Dlatego też należne sobie miejsce w tomie znajdują kwestie funkcjonowania ludzi młodych w przestrzeniach społecznych, w tym komunikowanie przez sztukę, tworzenie graffiti, poszukiwanie kontaktu z sacrum.

Żyjemy w świecie kultury wizualnej, w którym fotografia zyskuje nowy status społeczny (także za sprawą digitalizacji i wprowadzania jej do przestrzeni internetu). Zdecydowaliśmy się więc wzbogacić publikację dokumentacją fotograficzną.

Niniejsza publikacja nie wyczerpuje tematu. Wpisuje się jednak w istotny nurt współczesnych badań nad komunikacyjnymi aspektami funkcjonowania młodego pokolenia. Mamy nadzieję, że tom okaże się inspirujący do dalszych badań i obserwacji, a także wpisze się w szersze, obecne przecież współcześnie dyskusje.

Katarzyna Walotek-Ściańska i Michał Szyszka

Szczegóły

Wydawnictwo

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej

Recenzenci

prof. UE dr hab. Krzysztof Gajdka

Data i Miejsce Wydania

Bielsko-Biała 2013

Pisali o książce: