Nagrody i wyróżnienia

1.Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (2 stopnia) za działalność naukową i naukowo-badawczą w 2015 roku

2. Wyróżnienie Prorektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach za pracę dydaktyczną wyróżnioną przez studentów UE (2016 r.)

3. Nagroda Rektora Wyższej Szkoły Humanitas za merytoryczną pracę i znaczące zaangażowanie w proces tworzenia nowego programu studiów według metodologii Krajowych Ram Kwalifikacji (2012)

4. Wyróżnienie Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej za znaczący wkład w organizację działań naukowych i administracyjnych oraz utworzenie półrocznika „Magazyn Kultury Most” i pełnienie funkcji redaktor naczelnej (2013)

5. Nagroda Kanclerza Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej (2014):
– za inicjowanie i współorganizowanie wielu przedsięwzięć naukowych i społecznych na rzecz upowszechniania kultury; za uczestnictwo w projektach na rzecz zachowania dziedzictwa językowego, literackiego i kulturowego regionu; współpracę z instytucjami upowszechniania kultury, teatrami, muzeami, redakcjami oraz organizacjami pozarządowymi; utworzenie i redagowanie półrocznika Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych „Magazynu Kultury Most”; twórczą współpracę ze studentami kulturoznawstwa i opiekę nad Kołem Młodych Literaturoznawców i Miłośników Filozofii w WSA; za zaangażowanie w opiekę nad praktykami studenckimi na kierunku kulturoznawstwo; podejmowanie inicjatyw promujących kierunek kulturoznawstwo w środowisku lokalnym; koordynowanie prac Zespołu Programowego opracowującego program kształcenia według metodologii Krajowych Ram Kwalifikacji dla kierunku kulturoznawstwo; aktywne uczestnictwo w pracach Komisji ds. Jakości w WSA oraz reprezentowanie pracowników ze stopniem doktora w Senacie WSA.

6. Wyróżnienie Rektora WSH w Sosnowcu prof. Jerzego Kopla za działalność naukowo-badawczą (2014).